Successfully Copied

मोबाइलको ब्याट्री टिकाउने उपाय

    मोबाइलको आफ्नै सेटको चार्जर प्रयोग गर्नुुपर्छ, मास्टर चार्जर प्रयोग गर्नु हुँदैन्।     मोबाइलको ब्राइटनेस सधै कम राख्नुुपर्छ । आवश्यकतानुुसार मात्र बढाउनुुपर्छ । 

श्याम श्रेष्ठ, प्रोप्राइटर, कालिञ्चोक मोबाइल सेन्टर

    मोबाइललाई बढी चार्ज गर्नुु हुँदैन् । 

    मोबाइलको आफ्नै सेटको चार्जर प्रयोग गर्नुुपर्छ, मास्टर चार्जर प्रयोग गर्नु हुँदैन्।

    मोबाइलको ब्राइटनेस सधै कम राख्नुुपर्छ । आवश्यकतानुुसार मात्र बढाउनुुपर्छ । 

 मोबाइलमा लामो कुुरा गर्नुहुँदैन् ।

 Image