प्रकृती दाहालका लेखहरु

जुम्ल्याहा अनुभव

जुम्ल्याहा अनुभव

पैसा लगानी  पैसै आम्दानी

पैसा लगानी  पैसै आम्दानी